Menu
Your Cart

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios "Pirkimo taisyklės" (toliau - Taisyklės) - juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Jūs") ir Pardavėjo (toliau - "Lateksas") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes Lateksas interneto parduotuvėje (toliau - el. parduotuvė).

Dėmesio!

Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie el. parduotuvės, Jūs priimate visas šiu Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.

2. Pirkimo sutarties sudarymas

Juridiškai privalomai prekių pirkimo sutarčiai sudaryti butinas Lateksas pranešimas (elektrininiu paštu) apie tai, kad užsakymas priimtas. Kiekviena Jūsų ir Lateksas sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Lateksas el. parduotuvės sutarčių duomenų bazėje.

3. Teisės ir pareigos

Jūs turite teisę:

 • naudotis el. parduotuve šiose Taisyklėse ir el. parduotuvėje nustatyta tvarka;
 • atsispausdinti arba išsaugoti elektroniniu formatu Jums skirtą dokumentą;
 • jeigu perkate kaip fizinis asmuo (vartotojas), Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo sutarties, sudarytos per el.parduotuvę, apie tai raštu pranešdamas Lateksas per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos (kai parduodamas daiktas), išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakyti negalima pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Prekių pardavimo atveju Jūs galite pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda nebuvo pakeista.

Jūs įsipareigojate:

 • priimti užsakytas prekes ir už jas visiškai atsiskaityti;
 • neatskleisti tretiesiems asmenims savo atpažinimo kodo (slaptažodžio). Pametęs savo atpažinimo kodą, nedelsdamas informuoti Lateksas el.parduotuvėje nurodytu elektroninio pašto adresu;
 • pasikeitus Registracijos formoje nurodytiems duomenims, nedelsdamas juos atnaujinti;
 • naudodamasis el.parduotuve, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų el.parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų;

Lateksas turi teisę:

 • Jei pirkėjas bando pakenkti el.parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti jam galimybę naudotis el.parduotuve;
 • esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų laikinai sustabdyti arba nutraukti el.parduotuvės veikimą.
 • savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, el.parduotuvės veikimo sąlygas.

Lateksas įsipareigoja:

 • šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę naudotis el.parduotuve;
 • gerbti Jūsų privatumo teisę į Jums priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ar "Privatumo sąlygose" nustatytus atvejus;
 • pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą.

4. Atsakomybė

 • Jūs atsakote už Jums suteikto atpažinimo kodo (slaptažodžio) atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei el.parduotuve naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el.parduotuvės naudodamasis Jūsų atpažinimo kodu, Lateksas ši asmeni laiko Jumis ir neatsako už šios informacijos atskleidimą bei dėl to atsiradusių padarinių;
 • Jūs visiškai atsakote už duomenų, pateiktų registracijos formoje, teisingumą;
 • Jūs visiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis el.parduotuve;
 • Lateksas neatsako už padarinius, kurie atsirado dėl Jūsų pateiktų neteisingų duomenų apie save ir (arba) kitu šios el. parduotuvės naudojimosi sąlygu pažeidimų;
 • Jei el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Lateksas neatsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių nepriziuri, nekontroliuoja ir toms įmonems bei asmenims neatstovauja.

5. Atsakomybės apribojimas

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

6. Pranešimai

Visus pranešimus bei klausimus, susijusius su naudojimusi el.parduotuve, rašykite Lateksas adresu, nurodytu el.parduotuvės Meniu skilties srityje "Kontaktai".

7. Baigiamosios nuostatos

Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą - http://ec.europa.eu/odr/, kuri pradėjo veikti 2016 m. vasario 15 d.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai * (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

* - Ar kitoms alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo institucijos pagal jų kompetenciją: Lietuvos bankui, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, Lietuvos advokatūros advokatų tarybai ar jos sudarytam organui (kol kas nenotifikuota institucija Europos Komisija) (Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnis).

This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices, special promotions, or any other important messages. http://www.allaboutcookies.org/